Bölgelere Göre Vücudumuzdaki Kaslar

İnsan Vücudundaki İskelet Kaslarının Bölgelere Göre İsim Listesi

Bu yazıdan önce yayınlanan Alfabetik Kas Listesi kolay kolay işe yarayacak bir liste değildi ancak aşağıdaki liste işlevsel olacaktır. Elbette bu kuru kuruya isim listelerinin bir başlangıç olduğunu ve zaman içerisinde her kası ayrıca inceleyerek yayınlayacağımızı düşünürsek bu listeler bir anlam kazanacak ve burada listelenen kaslara tıklayanlar o kasa ayrılmış özel sayfaya gideceklerdir.

Onun için şimdilik bir ana hat vazifesi görecek bu mütevazı yazıları yayınlıyoruz. Listelenen kasların çizgili iskelet kasları olduğunu söylemeye ve kaynak olarak da alfabetik listenin kaynaklarından yararlanıldığını söylememe gerek yok sanırım.

Listede ortak sayılan kaslar kapladıkları alan birden fazla bölgede olduğundan her iki bölgeye de yazılmıştır, örneğin Splenius capitis hem sırt hem de boyun bölgesine, Semitendinosus hem diz hem uyluk bölgesine, gibi.

Ek olarak, bazı kaslar çıplak gözle göründüğü gibi olmadığından sınıflandırma görünüşe göre değil, anatomik sebeplerine göre yapılmıştır; örneğin Biceps brachii kasının hem kısa hem de uzun başı scapula kemiğiyle ilişkilidir, oradan başlar ve bu kas humerus kemiğinin üstündedir, bu sebeple bu kası humerusun bulunduğu üstkol bölgesinde listelenmiş göreceksiniz ancak bu kas bir önkol kemiği olan radius kemiğinde sonlandığından önkol bölgesine de yazılmıştır.

Bazı kaslarsa bulundukları bölgelerden birinde pasif olduğundan aktif oldukları diğer bölümlerde listelenmişlerdir; örneğin temporal kemikten başlayan temporalis kası mandibula isimli çene kemiğinde sonlanır ve mandibulanın hareketine katkı sağlar, temporal kemik sabit cranial bir kemik olduğundan temporalis kasının esas fonksiyonu burada değil, çenededir.

Bu sebeple bu kas kafa kasları arasında değil, çene kasları arasında listelenmiştir.

Buna karşın Temporoparietalis kası da temporal kemikte olmasına rağmen başka bir yerde fonksiyonu olmadığından tabiatıyla kafa kasları listesine eklenmiştir.

Çizgili İskelet Kaslarının Bölgelere Göre Tam Listesi

Alfabetik sıraya göre yapılan liste için şu yazımızı okuyunuz: Vücudumuzdaki Kasların Alfabetik İsim Listesi

Ayak Kasları

Baş Parmak Kasları

Extensor hallucis longus
Flexor hallucis longus
Flexor hallucis brevis
Abductor hallucis
Adductor hallucis

Küçük Parmakların Kasları

Extensor digitorum longus
Extensor digitorum brevis
Flexor digitorum longus
Flexor digitorum brevis
Abductor digiti minimi
Flexor digiti minimi brevis
Quadratus plantae
Lumbricales
Interossei, dorsal
Interossei, plantar

Ayak Bileği Kasları

Tibialis anterior
Tibialis posterior
Gastrocnemius
Soleus
Plantaris
Peroneus longus
Peroneus brevis
Peroneis tertius

Bacak Kasları

Diz Kasları

Quadriceps femoris
Rectus femoris
Vastus lateralis
Vastus intermedius
Vastus medialis longus
Vastus medialis oblique
Articularis genus
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus
Popliteus

Kalça ve Uyluk Kasları

Psoas major
Psoas minor
Iliacus
Pectineus
Gracilis
Adductor longus
Adductor brevis
Adductor magnus
Gluteus maximus
Gluteus medius
Gluteus minimus
Tensor fasciae latea
Piriformis
Obturator internus
Obturator externus
Gemellus superior
Gemellus inferior
Quadratus femoris
Biceps femoris
Semitendinosus
Semimembranosus
Sartorius

Perine Kasları

Levator ani
Coccygeus
Cremaster
Transversus perinei superficialis
Transversus perinei profundus
Bulbospongiosus
Ischiocavernosus
Sphincter urethrae
Sphincter ani externus

Karın Kasları

Obliquus externus abdominis
Obliquus internus abdominis
Transversus abdominis
Rectus abdominis
Pyramidalis

Solunum (Toraks) Kasları

Diaphragma (diyafram)
Intercostales externi
Intercostales interni
Intercostales intimi
Subcostales
Transversus thoracis
Levatores costarum
Serratus posterior superior
Serratus posterior inferior

Sırt Kasları

Splenius capitis
Splenius cervicis
Iliacostalis cervicis
Iliacostalis thoracis
Iliacostalis lumborum
Longissimus capitis
Longissimus cervicis
Longissimus thoracis
Spinalis capitis
Spinalis cervicis
Spinalis thoracis
Semispinalis capitis
Semispinalis cervicis
Semispinalis thoracis
Multifidi
Rotatores cervicis
Rotatores thoracis
Rotatores lumborum
Interspinalis cervicis
Interspinalis thoracis
Interspinalis lumborum
Intertransversarii cervicis
Intertransversarii thoracis
Intertransversarii lumborum
Quadratus lumborum

Omuz Kasları ve Göğüs Kasları

Vertebro-humeral Kaslar

Latissimus dorsi

Pectoralis major

Vertebrohumeral bölge çoğunlukla ayrıca sınıflandırılmamakta, latissimus dorsi sırta, pectoralis major ise göğse ya da omuz kavşağı gibi üst ekstremite kas gruplarından birine dâhil edilmektedir.

Omuz Kavşağı Kasları (Göğüs Bölgesi Dâhil)

Trapezius (sırt veya boyna dâhil etmek yerine bu bölgede bıraktım.)
Rhomboid major
Rhomboid minor
Levator scapulae
Serratus anterior
Pectoralis minor

Omuz Kasları

Subclavius
Deltoid
Subscapularis
Supraspinatus
Infrasupinatus
Teres minor (sırt bölgesine alınmamıştır)
Teres major (sırt bölgesine alınmamıştır)
Coracobrachialis

Kol Kasları

Üstkol (Dirsek Eklemi) Kasları

Biceps brachii
Brachialis
Triceps brachii
Brachioradialis
Anconeus

Önkol Kasları

Supinator
Pronator teres
Pronator quadratus
Biceps brachii

Bilek ve El Kasları

Bilek Kasları

Extensor carpi radialis longus
Extensor carpi radialis brevis
Extensor carpi ulnaris
Flexor carpi radialis
Palmaris longus
Flexor carpi ulnaris

Küçük (Serçe) Parmak Kasları ve Hipotenar Kaslar

Extensor digiti minimi
Abductor digiti minimi
Flexor digiti minimi brevis
Opponens digiti minimi
Palmaris brevis

Başparmak Kasları ve Tenar Kaslar

Abductor pollicis longus
Extensor pollicis longus
Extensor pollicis brevis
Flexor pollicis longus
Flexor pollicis brevis
Abductor pollicis brevis
Opponens pollicis
Adductor pollicis

Parmak Kasları

Extensor digitorum
Extensor indicis
Flexor digitorum superficialis
Flexor digitorum profundus
Lumbricales
Interossei, dorsal
Interossei, plantar

Boyun Kasları

Rectus capitis posterior major
Rectus capitis posterior minor
Obliquus capitis superior
Obliquus capitis inferior
Longissimus capitis
Splenius capitis
Semispinalis capitis
Spinalis capitis
Longissimus cervicis
Semispinalis cervicis
Iliacostalis cervicis
Splenius cervicis
Spinalis cervicis
Interspinales cervicis
Intertransversarii cervicis
Rotatores cervicis
Rectus capitis anterior
Rectus capitis lateralis
Longus capitis
Mylohyoid
Stylohyoid
Geniohyoid
Digastricus
Longus colli
Scalenus anterior
Scalenus posterior
Sternocleidomastoid
Sternothyroid
Thyrohyoid
Sternohyoid
Omohyoid
Platysma

Gırtlak (Larynx) Kasları

Cricotbyroid
Posterior cricoarytenoid
Lateral cricoarytenoid
Transverse arytenoid
Oblique arytenoid
Thyroarytenoid
Vocalis
Thyroepiglotticus

Yutak (Pharynx) Kasları

Inferior pharyngeal constrictor
Middle pharyngeal constrictor
Superior pharyngeal constrictor
Stylopharyngeus
Salpingopharyngeus
Palatopharyngeus

Damak Kasları

Levator veli palatini
Tensor veli palatini
Musculus uvulae
Palataglossus
Palatopharyngeus

Dil Kasları

Genioglossus
Hyoglossus
Chondroglossus
Styloglossus
Palatoglossus
Superior longitudinal
Inferior longitudinal
Transverse lingual
Vertical lingual

Ağız Kasları

Levator labii superioris
Levator labii superioris aleque nasi
Levator anguli oris
Zygomaticus major
Zygomaticus minor
Risorius
Mentalis
Transversus menti
Depressor anguli oris
Depressor labii inferioris
Orbicularis oris
Buccinator

Çene (Çiğneme) Kasları

Masseter
Temporalis
Lateral pterygoid
Medial pterygoid

Burun Kasları

Procerus
Nasalis
Depressor septi

Kulak Kası

Auriculares

Oküler (Gözle İlgili) Kaslar

Rectus superior
Rectus inferior
Rectus medialis
Rectus lateralis
Obliquus superior
Obliquus inferior

Göz Kapağı Kasları

Levator palpebrae superioris
Orbicularis oculi
Corrugator supercilii

Alın ve Kafa Kasları

Occipitofrontalis
Temporoparietalis

Yazıyı Paylaş
guest
3 Comments
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments