Kol Kasları Anatomisi

Kol kasları hakkında yazdığım, onları kısaca anlatmaya çalıştığım bu yazıda ne yazık ki yararlandığım tek kaynak kitap; Jürgen Weineck’in Functional Anatomy in Sports kitabı oldu.

Kitabın bahsetmediği noktalar için hafızamı zorlayarak eski bilgilerimi hatırladım veya geçmişte yaşadığım tecrübeleri kullandım.

Yer yer açıklamalarımı yapmadan önce gereken hareketleri bizzat yaptım. Ancak kısa zamanda gösterdiğim bütün çabalara rağmen bu yazının eksik yerleri olacağı kuşkusuz, eksikliklerin bazılarının da farkındayım ama henüz bu çok detaylı sistemleri anlatabilecek yetkinlikte değilim.

Konunun uzmanlarının yazacağı her türlü yazıya sitemizin açık olduğunu bir kez daha hatırlatırım.

Kol Kaslarını Kısaca Tanıyalım

İnsan vücudunun mükemmel sistemlerinden birisi de kas sistemimiz. Kas sistemimizin geneli hakkında daha detaylı bilgi için kaslar yazımı okuyabilirsiniz. Kol kaslarımız yakından incelendiğinde, dışarıdan basitmiş gibi görünen sistemin aslında çok detaylı ve hassas bir düzenlemeye sahip olduğu görülür.

Aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak yapılabilen dönme, bükme, kavrama gibi pek çok işi yapabilen elimiz ve kolumuz kusursuz bir kemik, eklem ve kas yapısına sahiptir. Kol kaslarımız pek çok harekette, omuz, sırt ve göğüs kaslarıyla birlikte ya da bu kaslarla kendi arasında köprü işlevi gören kaslarla birlikte çalışmaktadır.

Kol Kaslarımızın Başlıca Görevleri

Kolumuz, bükücü (fleksör, flexor) kaslarıyla bükme (fleksiyon, flexion), dirsek ekleminin izin verdiği ölçüde açıcı ve gerici (ekstansör, extansor) kaslarla açılma ve germe (ekstansiyon, extansion) yapabilir. Kaslarımızın yaptığı dört temel hareket aşağıdaki gibidir:

 • Fleksiyon (Flexion): Bu hareket iki vücut parçasını birbirine yaklaştırır. Alt kolunuzu üst kolunuza yaklaştırmak gibi
 • Ekstansiyon (Extension): Bu hareket iki vücut parçasını birbirinden uzaklaştırır. Bükülmüş dirseklerinizi düzleştirmek gibi
 • Abduksiyon (Abduction): Bu hareket herhangi bir uzvu vücudun merkezinden uzaklaştırır. Kolunuzu yukarı kaldırmak gibi
 • Adduksiyon (Adduction): Bu hareket herhangi bir uzvu vücudun merkezine yaklaştırır. Yukarıdaki kolunuzu aşağı indirmek gibi
 • Pronasyon (Pronation): Bu hareket avuç içiniz aşağı bakacak şekilde ön kolunuzu çevirir.
 • Supinasyon (Supination): Bu hareket avuç içiniz yukarı bakacak şekilde ön kolunuzu çevirir.

Ayrıca belirli ölçüde dönüşleri yapabilen kol kaslarımız bir çok sportif faaliyette ve günlük yaşantımızda büyük öneme sahiptir. Elin çeşitli yakalama, dokunma şekilleri gibi değişik fleksiyon pozisyonları daha çok önem taşıdığı için, kolumuzdaki fleksör kaslar, ekstansör kaslarımızdan daha iyi yapılandırılmıştır.

İnsan anatomisi bilmeyen bazı sözde spor hocalarının kolun yaptığı adduksiyon ve abduksiyonu da kol kaslarına bağlaması beni şaşırtmıştı. Bu doğru değildir. Ancak şu var ki bir adduksiyon veya abduksiyonda eğer bir dirençle karşılaşılıyorsa, karşılaşılan dirence bağlı olarak kol kasları kullanılabilir.

Ancak kol kaslarının görevi arasında adduksiyon ve abduksiyon yaptırmak olmayıp kolun yaptığı adduksiyon abduksiyon başta sırt, omuz ve göğüs kaslarına bağlıdır.

Kol Kasları İsim Listesi

Çok detaylı bir listeye girmeden bu kasları sıralayayım:

 • Coracobrachialis
 • Brachialis
 • Biceps Brachii
 • Triceps Brachii
 • Supinator
 • Pronator Teres
 • Pronator Quadratus
 • Anconeus
 • Flexor Pollicis Longus
 • Flexor Digitorum Profundus
 • Flexor Digitorum Superficialis
 • Flexor Carpi Ulnaris
 • Palmaris Longis
 • Flexor Carpi Radialis
 • Abductor Pollicis Longus
 • Extensor Policis Brevis
 • Extensor Policis Longus
 • Extensor Indicis
 • Brachioradialis
 • Extensor Carpi Radialis Longus
 • Extensor Carpi Ulnaris
 • Extensor Carpi Radialis Brevis
 • Extensor Digiti Minimi
 • Extensor Digitorum

Üst Kol Kasları

Üst kol kasları ön (anterior) ve arka (posterior) kompartman olmak üzere ikiye ayrılır. Ön kompartman humerus (üst kol kemiği) kemiğinin ön kısmında yer alır ve Biceps Brachii, Coracobrachialis ve Brachialis kaslarından oluşurken arka kompartman Triceps Brachii kasından oluşur.

Üst Kol Anatomisi

Biceps Brachii

Biceps brachii iki başlı bir kastır. Humerus kemiğinin ön kısmında yer alır ama bu kemikle herhangi bir bağlantısı bulunmaz. Uzun ve kısa baş scapuladan başlar ve sonra birleşerek ön kola bicipital aponeurosis tendonuyla bağlanır. Biceps brachii biarticular bir kastır yani iki ekleme (omuz ve dirsek) bağlıdır.

 • Fonksiyon
  • Omuz: Fleksiyon
  • Ön Kol: Fleksiyon ve supinasyon
 • Başlangıç
  • Kısa Baş: Korakoid çıkıntısı, scapula
  • Uzun Baş: Supraglenoid tüberkül, scapula
 • Bitiş: İki baş bicipital aponeurosis aracılığıyla radius üst ucunda ön kola ve ön kol fasyasına bağlanır.

Coracobrachialis

Coracobrachialis kası üst kolun ön kısmının dibinde yer alır. Scapulanın korakoid çıkıntısından başlar ve koltuk altı çukurundan devam ederek humerus kemiğinin orta miline bağlanır.

Coracobrachialis kasıldığı zaman üst kolu büker ve hafif adduksiyona neden olur. Aynı zamanda omuzu stabilize ederek, ağur yüklerde yerinden çıkmasına engel olur.

 • Fonksiyon: Üst kol fleksiyonu, adduksiyonu ve omuz stabilizasyonu
 • Başlangıç: Korakoid çıkıntısı, scapula
 • Bitiş: Humerus kemiğinin orta mili

Brachialis

Brachialis kası dirsek eklemine kadar uzanan kısa ve kalın bir kastır. Biceps brachii kasının altında, üst kolun ön bölümünde yer alır. Görevi hem supinasyon hem de pronasyon sırasında ön kola fleksiyon yaptırmaktır. Buna karşılık biceps brachii sadece supinasyon sırasında ön kola fleksiyon yaptırır.

Brachialis humerus kemiğinin ön yüzünün ortasında başlar ve ulna kemiğine bağlanır. Brachialis ön kolun en güçlü fleksiyon kasıdır.

 • Fonksiyon: Ön kol fleksiyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin ön yüzünün ortası
 • Bitiş: Ulna kemiğinin üst ucu

Triceps Brachii

Adından anlaşılabileceği gibi, triceps kası uzun, yanal ve orta olmak üzere üç baştan oluşur ve kolun en büyük kasıdır. Aynı zamanda üst kolun posterior (arka) kısmındaki tek kastır. Uzun baş scapula infraglenoid tubercle, orta ve yanal başlar ise humerus kemiğinin arka bölgesinden başlar. Üç baş birleşip tek bir tendon halinde ulna kemiğindeki olekranona ve ön kol fasyasına bağlanır.

Triceps brachii omuz ve dirsek hareketlerinde etki eder. Bu kasın temel görevi ön kol ekstansiyonudur. Orta baş en büyük kuvveti üretir ve onu yanal baş takip eder. Uzun başın ise omuz stabilizasyonu, üst kol fleksiyonu ve adduksiyonu gibi fonksiyonları vardır.

 • Fonksiyon: Ön kol ekstansiyonu, üst kol adduksiyonu, omuz stabilizasyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin ön yüzünün ortası
 • Bitiş: Ulna kemiğinin üst ucu

Anconeus

Anconeus üst koldaki 5. kastır. Üst kol posterior (arka) kompartmanda değil, dirseğin yan arka kısmında bulunur.

Anconeus humerus kemiğinin yanal epikondilinden başlar ve ulna kemiğindeki olekranona bağlanır. Bu kas da dirsek eklemine etki eder ve fonskiyonu triceps barchii kasıyla yakından alakalıdır.

Anceneus tricepse ön kol ekstansiyonu sırasında yardımcı olur ve dirsek kapsülünün bu hareket sırasında arada sıkışmasına engel olur.

 • Fonksiyon: Ön kol ekstansiyonu, dirsek stabilizasyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin yanal epikondili
 • Bitiş: Ulna kemiğindeki olekranon

Ön Kol Kasları

Ön kol, kolun dirsek ve bilek arasındaki kısmıdır. Ön kolda anterior (ön) ve posterior (arka) olmak üzere 2 kompartmanda 20 kas bulunur.

Anterior Kompartman

Ön (anterior) kompartmanda bulunan kaslar yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç ayrı tabakaya ayrılır. Bu kaslar bilek fleksiyonunu ve pronasyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

 • Yüzeyel Tabaka Kasları
  • Flexor Carpi Ulnaris: Bu kas bilek adduksiyonu ve fleksiyonda rol oynar.
  • Palmaris Longus: Bilek fleksiyonuna yardımcı olur ama insanların %15’inde bulunmaz.
  • Flexor Carpi Radialis: Bilek abduksiyonu ve fleksiyonunda rol oynar.
  • Pronator Teres: Ön kol pronasyonunu sağlar.
 • Orta Tabaka Kasları
  • Flexor Digitorum Superficialis: İşaret, orta, yüzük ve serçe parmağının fleksiyonunu sağlar.
 • Derin Tabaka Kasları
  • Flexor pollicis longus: Bu kas da parmakların ve bileğin fleksiyonuna yardımcı olur.
  • Flexor digitorum profundus: Bu kas başparmak fleksiyonunu sağlar.
  • Pronator quadratus:  Aynen pronator teres gibi bu kas da ön kol pronasyonuna yardımcı olur.

Ön Kol Kasları Anatomisi

Posterior Kompartman

Arka (posterior) kompartmanda ise yine yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç kompartman bulunur. Bu kaslar ise bilek ve parmak ekstansiyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

 • Yüzeyel Tabaka Kasları
  • Brachioradialis: Ön kol fleksiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor carpi radialis longus: El ekstansiyonu ve abduksiyonunu sağlar.
  • Extensor carpi radialis brevis: Benzeri Radialis longusla beraber el ekstansiyonu ve abduksiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor digitorum: İşaret, orta, yüzük ve serçe parmağının ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor digiti minimi: Serçe parmağı ekstansiyonunu sağlar ve el ekstansiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor carpi ulnaris: El adduksiyonu ve ekstansiyonunu sağlar.
 • Derin Tabaka Kasları
  • Supinator: Ön kol supinasyonunu sağlar.
  • Abductor pollicus longus: Başparmak abduksiyonunu sağlar.
  • Extensor pollicus longus: Başparmak ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor pollicus brevis: Aynen pollicus longus gibi başparmak ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor indicis: İşaret parmağı ekstansiyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

Dirsekten aşağısı ön kolumuz ve elimizdir. Kolumuz en uygun pozisyonda 230 derece pronasyon (ayaktayken sağ elinizi sola doğru çevirin bu bir pronasyon olur, size bu şekilde anlatabilirim), 130 derecede supinasyon (ayaktayken sağ elinizi sağa doğru çevirin bu bir supinasyon olur) yapabilir.

Ayrıca biceps brachii kası supinasyona, normalde önkoldaki supinator kasından tam 3 kat daha fazla etki eder.

Yani eğer pazunuz çok gelişmiş ve önkolunuz oldukça güçsüzse, zorlayıcı bir supinasyon işi yaparken pazunuzla önkolunuza, supinator kasınızın ve ekleminizin kaldıramayacağı kadar kuvvetli yüklenebilirsiniz.

Bir çok amatör vücut geliştirme (bodybuilding anlamında kullanıyorum vücut geliştirmeyi) sporcusunun ön kola gerekli önemi vermeyip sakatlıklara davetiye çıkarttıklarını bilmelerini isterim.

El Kaslarımız

El ve parmaklarımızdaki hareket ve kas sistemi bu yazının konusu olamayacak kadar detaylıdır.

Ancak el bileğinin kasları olan ulnar, radial fleksör ve ekstansör kaslar el bileğinden değil, kolun orta bölümünden yani ön kolumuzdan başlar, bu nedenle bu kaslardan bahsetmeden geçmek istemedim.

El, bilek ve parmak kaslarını başka bir yazıda anlatmayı istiyorum.

Son Söz

Herhangi fiziksel bir engeli olmadığı halde ve sportif faaliyet yapmaya engeli olmadığı halde, hareketsiz yaşayan kişilerin vücutlarının diğer kasları gibi kol kaslarını da çalıştırması gerekmektedir.

Bunun için spor salonlarına gitmek şart değildir, bilinç ve kararlılıkla hayat boyu yapılacak basit egzersizlerle çok daha sağlıklı kalabilirsiniz.

Yazımı okuyan herkesin sağlıklı ve güçlü kollara sahip olmalarını dilerim.

Benzer Yazılar

 1. Selamlar. Blog’unuzu okumak keyif veriyor. Lakin forearm hakkında antrenman ya da makale göremedim. Bu konuda makale yazmayı düşünüyor musunuz?

  Yanıtla
 2. Hocam ben 52 yaşında bir bayanım, bir yıl önce sırtüstü yüzerken sağ kolumu biraz zorladım herhalde, resimlerden tespit ettiğim kadarıyla triceps isimli kaslarda ağrı oluyor bu sürekli bir ağrı değil kolumu arkaya, sırtımda kürek kemiğine doğru kaldıramıyorum, bu pozisyonda çok ağrı oluyor, doktora gittim bir şey yok dediler ama, şimdi iki kolumda da aynı ağrı oluyor, banyo yaparken kollarımı bahsettiğim pozisyonda kullanamıyorum, bırazda ağır yük, ağır derken 5-10 kiloluk yük kaldırmakta zorlanıyorum. ayrıca kollarımda sarkmalar çok fazla, benim kaslarımda güçsüzlükle ilgili bir problem mi var, durumumla ilgili açıklamanızı ve önerilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum, çok teşekkürler.

  Yanıtla
  • Merhaba Sema Hanım, öncelikle geçmiş olsun.
   Bana kalırsa “bir şey yok,” tespiti doğru değil, başka bir fizik tedavi hekimine görünmenizi öneririm. Bahsettiğiniz durum triceps kol kasından değil de omuzdan kaynaklı gibi duruyor. Direnç egzersizleri yapmıyorsanız kas güçsüzlüğü olasıdır ama sorununuz bu değil, bu sadece yardımcı bir sebep olabilirdi. Yapmanız gereken fizik tedavi almak ve tedavi ardından verilen egzersizlere devam etmektir.

 3. hocam merhabalar. Bilek güreşi sırasında hangi kaslarımız ne tür hareket yapıyor( biceps fleksiyon yaptırması gibi) ve ne tür kasılma yapıyor(isotonik, konsatrik)?Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler hocam.

  Yanıtla
  • Selam Serkan, sorunun yeri bu yazı olmadığı için detaylı bir cevabı bu yazının altına yazamam. Şu anda da sitemizde öyle bir yazı yok ne yazık ki. Bu konunun senin için önemi nedir? Biraz akademik bir merak olmuş bu.

 4. Hocam şimdi benim body e başlayalı 4 ay oldu nerdeyse ama 3.5 ay oldugunda ben bir ay bırakmak zorunda kaldım.Neyse geçen hafta başladım arkadaşımın programından devam ediyim dedim bu biceps barbell curl hareketi varya onu 10×10 set yapıyor arkadaşım bende yaptım aysını biraz zorlanma oldu salondayken fakat 2 gün sonra kolum şişti ve yukardaki arkadaşın dediği gibi indiremiyorum kolumu sizce ne olmuş olabilir?Şimdiden teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Belki arkadaşının durumu özeldir ve onun o şekilde çalışması gerekiyordur veya en azından mahzur yoktur; veya arkadaşın kafasına göre çalışan ve genetik + çevresel yönden biraz şanslı olduğu için sakatlanmadan o şekilde çalışan cahilin tekidir. Ancak senin seviyende sportif olmayan birinin 10×10 yani 10 set 10’ar tekrardan ayakta halter kaldırması demek, halterin ağırlığı da düşük değilse, kasların aşırı zorlanması diyebileceğimiz bir rahatsızlığa sebep olur. Bunun çeşitli tip ve dereceleri vardır ve iyileşibilir niteliktedir.
   Amatörlerin kas geliştirmesi için dünya genelinde çalışılan hiçbir metot 10/10 gibi tekrar sayısını önermez, ortalama değerler 3-5/8-15’dir diyebiliriz. İzole pazu hareketi olan ayakta halter kaldırma zaten yeterince zor bir hareket, zorlanmaya bağlı sakatlıklar oluşması gayet normal. Dinlenerek ağrılarının geçmesini bekle ve sonra doğru düzgün, düşük set sayılarıyla çalış. Ağrıların geçmezse ve bir sorun olduğuna dair şişlik, kızarıklık, morar vb. bir emare görürsen ortopedi ve travmatoloji uzmanı bir hekime görün.

  • Çok teşekkür ederim hocam o kadar professiyonel şekilde açıklamışssınız ki konuyu direk kavradım . Şişlik olduğu için de hemen hekime danıştım jel filan verdiler. Peki iyileşme sürecini atlattıktan sonra nasıl idman yapmamı önerirsiniz? Şimdiden teşekkür ederim.

  • Hocam çok teşekkür ederim. O kadar konuyu profesyonel anlatmışsınız ki hemen kavradım. Sizinde dediğiniz gibi şişlik olduğu için hemen doktora başvurdum ve gerekli ilaçları aldım.PEki bu iyileşme süreci bittikten sonra sizce idmanlara nasıl başlamalıyım?Şimdiden teşekkür ederim.

  • İyileşme süreci bittikten sonra aşırı ağırlıktan ve aşırı set sayılarından kaçınman yeterli olur. 1 sene kadar bu şekilde çalıştıktan sonra kendini aşırı set veya azami ağırlıkla zorlayabilirsin.

  • Evde vücut ağırlığınla şınav, barfiks gibi hareketler çekerek geliştirebilir, dambıl alarak onu da kullanabilirsin.

 5. Hocam benim Bicepslerim omuzuma doğru toplanıyor orda şişiyor. Diğer arkadaşlarıma baktıgımda ortada şişiyor kasları. Bu durum düzelirmi yada neden kaynaklanıyor olabilir.

  Yanıtla
  • Bu konuyla ilgili hekim görüşü alman gerekiyor, bizlik bir durum yok Tansu.

 6. hocam bir sorum olacaktı. ben bir süredir ön kol arka kol ve omuz kası çalışıyorum.şu sıralar ara verdim kısa bir süre bıraktım yani. kolumu sıktığımda şekil bi acayip geldi 😀 nedendir acaba yardım ederseniz çok sevinirim. acaba yanlış yada dengesiz mi egzersiz yaptım.yani vucutcularınki gibi durmuyo kas. ??

  Yanıtla
  • tabiki sadece o bölge değil. trabez göğüs kanat karın da çalıştım ama o bölgeyle alakalı olduğu için üçünü yazdım. ne yapmamı önerirsiniz. ve bir günlük programda kaç en fazla kaç bölge için çalışmalıyım.

 7. Hocam öncelikle iyi çalışmalar. 5 KG ile başladığım biceps geliştirme hareketine şu anda 10 KG ile devam ediyorum.Fakat triceps’lerim biraz zayıf kickback tarzı hareketler önerebilir misiniz ?
  Bu arada evde çalışıyorum.Teşekkür ederim.

  Yanıtla
  • Triceps için kickback iyidir tabii ki, diğer hareketleri de uygula, evde kol kası geliştirme hareketleri yazım var ya oradan bakabilirsin.

  • Hocam iyi çalışmalar dilerim.Ben 7 aydır bodybuilding yapıyorum son bir kaç haftadır sağ ön kolumda bir ağrı hissediyorum, bununla ilgili bilgi verebilirseniz sevinirim.

  • Okan merhaba,
   Süregiden ağrılar bir işarettir, gelip geçici olsa takma kafana derdim ama devam ediyorsa önemsiz veya önemli bir durum vardır, hekime görünebilir veya bir-iki hafta istirahat edebilirsin. İstirahatten sonra hafif hafif çalışmaya tekrar başlamalısın, ağrı geçmemişse hekime görünmelisin. Hastanelerimizin spor hekimliği servislerini tercih edebilirsin.
   Geçmiş olsun, başarılar dilerim.

  • çok teşekkür ediyorum hocam bir süredir partnerimle beraber biraz fazla kilo arttırdık ağrılarım ve kolumdaki acı o zaman başladı, iyi çalışmalar dilerim

 8. Değerli hocam, kolum dirseğin biraz aşağısından kırıldı ve oraklenon ve radius başı kırığı var. 4 ay geçti. 3 hafta fizik tedavi gördüm ancak dirsekte açılma ve supinasyon tam olarak sağlanamadı. hangi hareketleri tavsiye edersiniz. 3-5 kg lik dambılla çalışmam uygun olur mu teşekkürler

  Yanıtla
  • Emre selam,
   Hâlihazırda gitmiş olduğun, seni muayene eden bir doktor ve fizik tedavini uygulayan fizyoterapistler varken neden bana sorduğunu anlayamadım. Aslında onore oldum fakat ben tıbbi tetkik ve müdahale gerektiren konularda kendimi mecbur hissetmedikçe önerilerde bulunmaktan kaçınıyorum. Bana anlayış göstereceğini umuyorum.
   Eğer muayene sonuçlarını, tedavi sürecinin detaylarını ve sana verilecek yeni tedavileri paylaşırsan belki onları kendi bilgimin yettiğince yorumlarım o kadar.
   Geçmiş olsun. Sevgiler,

 9. hocam evde kendim 10 kg dambılla kol kası için çalışmaya başladım ilk başta kolumu çok zorladım heralde 5 gün kolumu aşağıya indiremedim.1 hafta sonra tekrar çalışmayabaşlim dedim bu sefer sol kolumla eskiden çok rahat kaldırdığım 10 kg dambılı hiç kaldıramamaya başladım sizce tedavi yöntemi nedir ne gibi şeyler önerirsiniz ne yapmam gerekir şimdiden teşekkürler.

  Yanıtla
  • Kol çalışmalarına 10 kiloyla başlamanıza sebep neydi? 3-5 kilo ile başlasanız daha iyi olurmuş. Herhangi bir sakatlık olduğunu sanmıyorum ama tendonlarda bir sıkıntı söz konusu ise 1-2 hafta daha spor yapmayın. Vücudunuz kendini toparlar. Eğer tendon sorunu yoksa da birkaç gün dinlenin ve tekrardan spor yapın ancak bu sefer 10 kilo ile değil, 3-5 kilo ile çalışın ve spordan sonra yeterli beslenin, yeterli dinlenin.

 10. Çok güzel bir açıklama bana bir kolumuzdaki kas nasıl çalışır o lazım ödevimde anlatırsanız sevinirim kısa olsun lütfen

  Yanıtla
  • Atakan Bey merhaba,
   Site olarak, spor konusunda okuyucularımıza yardımcı olmak amacındayız ve insanların ödevine yardım etmek gibi bir önceliğimiz yok, öncelikle başka konuları anlatmamız lazım ama sizin sorduğunuz sorunun cevabını zaten kısaca verdim. Konuyla ilgili olarak “Kaslar” ve bir de bu sayfadaki yazımı okumanız size yeterince yardımcı olur sanıyorum çünkü tez yazmayacağınıza göre buradaki bilgiler kafi.
   Sorunuzun cevapları bahsettiğim yazılarda var, tekrar okursanız göreceksiniz.

 11. Hocam bilek güreşinde bazı kişilerin fazla ağrlık kaldıramamasına rağmen bilek güreşinde çok güçlü olmalarının nedeni nedir bilek güreşinde önem sırası nedir önce ön kol mudur?

  Yanıtla
  • Bilek güreşi sporunda kullanılan ana kaslar omuz ve önkol kaslarımızdır. Özellikle savunma durumunda omuz kaslarının önemi daha da artar. Atağa geçildiğinde kuvvetli önkollara duyulan ihtiyaç artar. Bunlarla birlikte pazu ve arkakol kaslarımız da bilek güreşinde görev alır ancak birinci derece önemli değillerdir.
   Omuz ve bilek için vücut geliştirme (bodybuilding) egzersizleri yanı sıra bilek güreşi için özel olarak geliştirilmiş idmanları yaparak bu kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.
   Bilek güreşi sporcusu bir kişi çok ağırlık kaldıramayabilir, bunun çeşitli nedneleri olabilir. Amaca göre yapılan idmanlarla sporcu gerekli kaslarını güçlendirmekle yetinmeyi tercih edebilir.

Fikrinizi Bizimle Paylaşın