Kol Kasları Anatomisi

Kol kasları hakkında yazdığım, onları kısaca anlatmaya çalıştığım bu yazıda ne yazık ki yararlandığım tek kaynak kitap; Jürgen Weineck’in Functional Anatomy in Sports kitabı oldu.

Kitabın bahsetmediği noktalar için hafızamı zorlayarak eski bilgilerimi hatırladım veya geçmişte yaşadığım tecrübeleri kullandım.

Yer yer açıklamalarımı yapmadan önce gereken hareketleri bizzat yaptım. Ancak kısa zamanda gösterdiğim bütün çabalara rağmen bu yazının eksik yerleri olacağı kuşkusuz, eksikliklerin bazılarının da farkındayım ama henüz bu çok detaylı sistemleri anlatabilecek yetkinlikte değilim.

Konunun uzmanlarının yazacağı her türlü yazıya sitemizin açık olduğunu bir kez daha hatırlatırım.

Kol Kaslarını Kısaca Tanıyalım

İnsan vücudunun mükemmel sistemlerinden birisi de kas sistemimiz. Kas sistemimizin geneli hakkında daha detaylı bilgi için kaslar yazımı okuyabilirsiniz. Kol kaslarımız yakından incelendiğinde, dışarıdan basitmiş gibi görünen sistemin aslında çok detaylı ve hassas bir düzenlemeye sahip olduğu görülür.

Aynı anda ve birbirinden bağımsız olarak yapılabilen dönme, bükme, kavrama gibi pek çok işi yapabilen elimiz ve kolumuz kusursuz bir kemik, eklem ve kas yapısına sahiptir. Kol kaslarımız pek çok harekette, omuz, sırt ve göğüs kaslarıyla birlikte ya da bu kaslarla kendi arasında köprü işlevi gören kaslarla birlikte çalışmaktadır.

Kol Kaslarımızın Başlıca Görevleri

Kolumuz, bükücü (fleksör, flexor) kaslarıyla bükme (fleksiyon, flexion), dirsek ekleminin izin verdiği ölçüde açıcı ve gerici (ekstansör, extansor) kaslarla açılma ve germe (ekstansiyon, extansion) yapabilir. Kaslarımızın yaptığı dört temel hareket aşağıdaki gibidir:

 • Fleksiyon (Flexion): Bu hareket iki vücut parçasını birbirine yaklaştırır. Alt kolunuzu üst kolunuza yaklaştırmak gibi
 • Ekstansiyon (Extension): Bu hareket iki vücut parçasını birbirinden uzaklaştırır. Bükülmüş dirseklerinizi düzleştirmek gibi
 • Abduksiyon (Abduction): Bu hareket herhangi bir uzvu vücudun merkezinden uzaklaştırır. Kolunuzu yukarı kaldırmak gibi
 • Adduksiyon (Adduction): Bu hareket herhangi bir uzvu vücudun merkezine yaklaştırır. Yukarıdaki kolunuzu aşağı indirmek gibi
 • Pronasyon (Pronation): Bu hareket avuç içiniz aşağı bakacak şekilde ön kolunuzu çevirir.
 • Supinasyon (Supination): Bu hareket avuç içiniz yukarı bakacak şekilde ön kolunuzu çevirir.

Ayrıca belirli ölçüde dönüşleri yapabilen kol kaslarımız bir çok sportif faaliyette ve günlük yaşantımızda büyük öneme sahiptir. Elin çeşitli yakalama, dokunma şekilleri gibi değişik fleksiyon pozisyonları daha çok önem taşıdığı için, kolumuzdaki fleksör kaslar, ekstansör kaslarımızdan daha iyi yapılandırılmıştır.

İnsan anatomisi bilmeyen bazı sözde spor hocalarının kolun yaptığı adduksiyon ve abduksiyonu da kol kaslarına bağlaması beni şaşırtmıştı. Bu doğru değildir. Ancak şu var ki bir adduksiyon veya abduksiyonda eğer bir dirençle karşılaşılıyorsa, karşılaşılan dirence bağlı olarak kol kasları kullanılabilir.

Ancak kol kaslarının görevi arasında adduksiyon ve abduksiyon yaptırmak olmayıp kolun yaptığı adduksiyon abduksiyon başta sırt, omuz ve göğüs kaslarına bağlıdır.

Kol Kasları İsim Listesi

Çok detaylı bir listeye girmeden bu kasları sıralayayım:

 • Coracobrachialis
 • Brachialis
 • Biceps Brachii
 • Triceps Brachii
 • Supinator
 • Pronator Teres
 • Pronator Quadratus
 • Anconeus
 • Flexor Pollicis Longus
 • Flexor Digitorum Profundus
 • Flexor Digitorum Superficialis
 • Flexor Carpi Ulnaris
 • Palmaris Longis
 • Flexor Carpi Radialis
 • Abductor Pollicis Longus
 • Extensor Policis Brevis
 • Extensor Policis Longus
 • Extensor Indicis
 • Brachioradialis
 • Extensor Carpi Radialis Longus
 • Extensor Carpi Ulnaris
 • Extensor Carpi Radialis Brevis
 • Extensor Digiti Minimi
 • Extensor Digitorum

Üst Kol Kasları

Üst kol kasları ön (anterior) ve arka (posterior) kompartman olmak üzere ikiye ayrılır. Ön kompartman humerus (üst kol kemiği) kemiğinin ön kısmında yer alır ve Biceps Brachii, Coracobrachialis ve Brachialis kaslarından oluşurken arka kompartman Triceps Brachii kasından oluşur.

Üst Kol Anatomisi

Biceps Brachii

Biceps brachii iki başlı bir kastır. Humerus kemiğinin ön kısmında yer alır ama bu kemikle herhangi bir bağlantısı bulunmaz. Uzun ve kısa baş scapuladan başlar ve sonra birleşerek ön kola bicipital aponeurosis tendonuyla bağlanır. Biceps brachii biarticular bir kastır yani iki ekleme (omuz ve dirsek) bağlıdır.

 • Fonksiyon
  • Omuz: Fleksiyon
  • Ön Kol: Fleksiyon ve supinasyon
 • Başlangıç
  • Kısa Baş: Korakoid çıkıntısı, scapula
  • Uzun Baş: Supraglenoid tüberkül, scapula
 • Bitiş: İki baş bicipital aponeurosis aracılığıyla radius üst ucunda ön kola ve ön kol fasyasına bağlanır.

Coracobrachialis

Coracobrachialis kası üst kolun ön kısmının dibinde yer alır. Scapulanın korakoid çıkıntısından başlar ve koltuk altı çukurundan devam ederek humerus kemiğinin orta miline bağlanır.

Coracobrachialis kasıldığı zaman üst kolu büker ve hafif adduksiyona neden olur. Aynı zamanda omuzu stabilize ederek, ağur yüklerde yerinden çıkmasına engel olur.

 • Fonksiyon: Üst kol fleksiyonu, adduksiyonu ve omuz stabilizasyonu
 • Başlangıç: Korakoid çıkıntısı, scapula
 • Bitiş: Humerus kemiğinin orta mili

Brachialis

Brachialis kası dirsek eklemine kadar uzanan kısa ve kalın bir kastır. Biceps brachii kasının altında, üst kolun ön bölümünde yer alır. Görevi hem supinasyon hem de pronasyon sırasında ön kola fleksiyon yaptırmaktır. Buna karşılık biceps brachii sadece supinasyon sırasında ön kola fleksiyon yaptırır.

Brachialis humerus kemiğinin ön yüzünün ortasında başlar ve ulna kemiğine bağlanır. Brachialis ön kolun en güçlü fleksiyon kasıdır.

 • Fonksiyon: Ön kol fleksiyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin ön yüzünün ortası
 • Bitiş: Ulna kemiğinin üst ucu

Triceps Brachii

Adından anlaşılabileceği gibi, triceps kası uzun, yanal ve orta olmak üzere üç baştan oluşur ve kolun en büyük kasıdır. Aynı zamanda üst kolun posterior (arka) kısmındaki tek kastır. Uzun baş scapula infraglenoid tubercle, orta ve yanal başlar ise humerus kemiğinin arka bölgesinden başlar. Üç baş birleşip tek bir tendon halinde ulna kemiğindeki olekranona ve ön kol fasyasına bağlanır.

Triceps brachii omuz ve dirsek hareketlerinde etki eder. Bu kasın temel görevi ön kol ekstansiyonudur. Orta baş en büyük kuvveti üretir ve onu yanal baş takip eder. Uzun başın ise omuz stabilizasyonu, üst kol fleksiyonu ve adduksiyonu gibi fonksiyonları vardır.

 • Fonksiyon: Ön kol ekstansiyonu, üst kol adduksiyonu, omuz stabilizasyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin ön yüzünün ortası
 • Bitiş: Ulna kemiğinin üst ucu

Anconeus

Anconeus üst koldaki 5. kastır. Üst kol posterior (arka) kompartmanda değil, dirseğin yan arka kısmında bulunur.

Anconeus humerus kemiğinin yanal epikondilinden başlar ve ulna kemiğindeki olekranona bağlanır. Bu kas da dirsek eklemine etki eder ve fonskiyonu triceps barchii kasıyla yakından alakalıdır.

Anceneus tricepse ön kol ekstansiyonu sırasında yardımcı olur ve dirsek kapsülünün bu hareket sırasında arada sıkışmasına engel olur.

 • Fonksiyon: Ön kol ekstansiyonu, dirsek stabilizasyonu
 • Başlangıç: Humerus kemiğinin yanal epikondili
 • Bitiş: Ulna kemiğindeki olekranon

Ön Kol Kasları

Ön kol, kolun dirsek ve bilek arasındaki kısmıdır. Ön kolda anterior (ön) ve posterior (arka) olmak üzere 2 kompartmanda 20 kas bulunur.

Anterior Kompartman

Ön (anterior) kompartmanda bulunan kaslar yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç ayrı tabakaya ayrılır. Bu kaslar bilek fleksiyonunu ve pronasyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

 • Yüzeyel Tabaka Kasları
  • Flexor Carpi Ulnaris: Bu kas bilek adduksiyonu ve fleksiyonda rol oynar.
  • Palmaris Longus: Bilek fleksiyonuna yardımcı olur ama insanların %15’inde bulunmaz.
  • Flexor Carpi Radialis: Bilek abduksiyonu ve fleksiyonunda rol oynar.
  • Pronator Teres: Ön kol pronasyonunu sağlar.
 • Orta Tabaka Kasları
  • Flexor Digitorum Superficialis: İşaret, orta, yüzük ve serçe parmağının fleksiyonunu sağlar.
 • Derin Tabaka Kasları
  • Flexor pollicis longus: Bu kas da parmakların ve bileğin fleksiyonuna yardımcı olur.
  • Flexor digitorum profundus: Bu kas başparmak fleksiyonunu sağlar.
  • Pronator quadratus:  Aynen pronator teres gibi bu kas da ön kol pronasyonuna yardımcı olur.

Ön Kol Kasları Anatomisi

Posterior Kompartman

Arka (posterior) kompartmanda ise yine yüzeyel, orta ve derin olmak üzere üç kompartman bulunur. Bu kaslar ise bilek ve parmak ekstansiyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

 • Yüzeyel Tabaka Kasları
  • Brachioradialis: Ön kol fleksiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor carpi radialis longus: El ekstansiyonu ve abduksiyonunu sağlar.
  • Extensor carpi radialis brevis: Benzeri Radialis longusla beraber el ekstansiyonu ve abduksiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor digitorum: İşaret, orta, yüzük ve serçe parmağının ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor digiti minimi: Serçe parmağı ekstansiyonunu sağlar ve el ekstansiyonuna yardımcı olur.
  • Extensor carpi ulnaris: El adduksiyonu ve ekstansiyonunu sağlar.
 • Derin Tabaka Kasları
  • Supinator: Ön kol supinasyonunu sağlar.
  • Abductor pollicus longus: Başparmak abduksiyonunu sağlar.
  • Extensor pollicus longus: Başparmak ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor pollicus brevis: Aynen pollicus longus gibi başparmak ekstansiyonunu sağlar.
  • Extensor indicis: İşaret parmağı ekstansiyonunu sağlar.

Ön Kol Kasları Anatomisi

Dirsekten aşağısı ön kolumuz ve elimizdir. Kolumuz en uygun pozisyonda 230 derece pronasyon (ayaktayken sağ elinizi sola doğru çevirin bu bir pronasyon olur, size bu şekilde anlatabilirim), 130 derecede supinasyon (ayaktayken sağ elinizi sağa doğru çevirin bu bir supinasyon olur) yapabilir.

Ayrıca biceps brachii kası supinasyona, normalde önkoldaki supinator kasından tam 3 kat daha fazla etki eder.

Yani eğer pazunuz çok gelişmiş ve önkolunuz oldukça güçsüzse, zorlayıcı bir supinasyon işi yaparken pazunuzla önkolunuza, supinator kasınızın ve ekleminizin kaldıramayacağı kadar kuvvetli yüklenebilirsiniz.

Bir çok amatör vücut geliştirme (bodybuilding anlamında kullanıyorum vücut geliştirmeyi) sporcusunun ön kola gerekli önemi vermeyip sakatlıklara davetiye çıkarttıklarını bilmelerini isterim.

El Kaslarımız

El ve parmaklarımızdaki hareket ve kas sistemi bu yazının konusu olamayacak kadar detaylıdır.

Ancak el bileğinin kasları olan ulnar, radial fleksör ve ekstansör kaslar el bileğinden değil, kolun orta bölümünden yani ön kolumuzdan başlar, bu nedenle bu kaslardan bahsetmeden geçmek istemedim.

El, bilek ve parmak kaslarını başka bir yazıda anlatmayı istiyorum.

Son Söz

Herhangi fiziksel bir engeli olmadığı halde ve sportif faaliyet yapmaya engeli olmadığı halde, hareketsiz yaşayan kişilerin vücutlarının diğer kasları gibi kol kaslarını da çalıştırması gerekmektedir.

Bunun için spor salonlarına gitmek şart değildir, bilinç ve kararlılıkla hayat boyu yapılacak basit egzersizlerle çok daha sağlıklı kalabilirsiniz.

Yazımı okuyan herkesin sağlıklı ve güçlü kollara sahip olmalarını dilerim.

Yazıyı Paylaş
guest
31 Comments
En Yeniler
Eskiler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments